กองกิจการนักศึกษา

ปรัชญา

   คนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาคน

วิสัยทัศน์

   มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และบริการด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม
  2. จัดให้บริการและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ ให้เอื้อต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา

คำขวัญ

  ร่วมมือ..ร่วมใจ..ให้บริการ และพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม