• คณะ
  • สถาบันสมทบ
  • สำนัก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสารหกรรม
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
สํานักหอสมุดกลาง
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน