กองบริการการศึกษา

 ปรัชญา

    พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี

ปณิธาน

    มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานและประสานภารกิจการให้บริการ ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

    สนับสนุนวิชาการ บริการเชิงรุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

    ประสานภารกิจการให้บริการทางการศึกษาด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ทะเบียนและสถิตินักศึกษา หลักสูตรการศึกษา ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร การบริหาร และพัฒนาคุณภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานในกองบริการการศึกษา
Academic Services Division