โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

71-p1

          ก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2502 โดยจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย-เยอรมัน)

          เพื่อผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริงในโรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในปัจจุบันเราทำทำการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบของระบบ STEM
S = Science วิทยาศาสตร์1
T = Technology เทคโนโลยี
E = Engineering วิศวกรรมศาสตร์
M =Mathematics คณิตศาสตร์

 

 

 

โดยมีการเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี ในด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาทางคณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อนักเรียนพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกับ 3 สาขา

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

1
เป็นสาขาที่เน้นเทคโนโลยีและพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ในด้านการออกแบบทางไฟฟ้า การเดินสายไฟภายในอาคาร การประกอบมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ เรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ และได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

สาขาเครื่องกล

1

              เป็นสาขาที่เน้นเทคโนโลยีและพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านเครื่องกล ในด้านการเขียนเครื่องกล การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การใช้เครื่องจักรโรงงาน งานเชื่อม งานท่อ งานเครื่องยนต์ การผลิตชิ้นที่เป็นโลหะ ไม่ว่าจะเป็น กลึง กัด ดัด ไส้ เจียร ตะไบ เจาะ กับเครื่องจักรในโรงงาน

สาขาโยธา
1

       เป็นสาขาที่เน้นเทคโนโลยีและพื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร งานก่อสร้าง งานผูกเหล็ก งานไม้ การทำเฟอนิเจอ งานสำรวจ ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน ในงานอาคารจริง

 

 

 

ด้วย 3 สาขาดังกล่าวยังมีการเรียนการสอนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กที่ต้องการความรู้ทางภาษาที่มากขึ้นพร้อมความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ได้จริงในต่างประเทศ