ปรัชญา : เตรียมพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม